Laura Giuliana | Grillo Barristers | Personal Injury Lawyers

Laura Giuliana

B.A., LL.B.

劳拉 (Laura Giuliana) 在伦敦大学获得法学学士学位并于2012年成为律师。她2001年毕业于约克大学并获得政治学学士学位。

加入佳利罗律师事务所前,劳拉从事人身伤害领域的诉讼工作,代理性虐受害者、攻击、车祸、滑倒和跌倒受害者。劳拉成为律师前在加拿大司法部原住民法律科工作了10年,作为一名资深的律师助理,协助律师针对政府在民事诉讼中进行辩护。

劳拉是安省出庭律师协会和多伦多律师协会会员,精通意大利语

团队成员

Monique Vieira, 法律书记员
416 614 6000 ext. 2071
[email protected]

Book Consultation Now

Claim Details

我们一直坚持 ‘不成功,绝不收费!’ 的准则。 请免费咨询我们!

我们团队

Sal Grillo
LL.B., M.A., B.A.
Patricia Sim
LL.B., B.Sc.
Joseph Giuliana
LL.B. B.A. (HONS)
Laura Giuliana
LL.B., B.A.
Stefanie Pereira
J.D., B.A. (HONS)
William M. West
J.D. B.H.Sc.
Moussa Sabzehghabaei
J.D., B.A. (HONS)
Anthony Andreopoulos
J.D., B.A. (HONS)
Rachelle Mitri
J.D., B.A. (HONS)
Alexander Lee
J.D., B.Sc.
Rahul Gandotra
J.D., B.Sc.(HONS)
Clayton Allen
J.D., B.Sc.(HONS)
Michael Ferrante
B.B., 法律顾问
Devika Maharaj
B.A. (HONS), 法律顾问
Maria Makarova
法律顾问
Rinya Odisho
法律顾问
Thomas Surmanski
J.D., LL.B. (HONS), B.A.
Andrew Jia
J.D., B.Sc.(HONS)
Juliano Pichini
J.D., M.Phil., B.A. (HONS)
Zachary Goncalves
J.D., B.A. (HONS)
Laya Grillo
行政人员
Cassandra Rondana
进气管理员
Manu Pezzillo
马诺 B.A. (HONS)

客户见证

和朋友分享