Patricia Sim | Grillo Barristers | Personal Injury Lawyers

Patricia Sim

LL.B., B.Sc.

帕特丽夏(Patricia Sim)加入佳利罗律师事务所之前,曾代表几大保险公司专门从事保险答辩诉讼,涉及范围从机动车财产和人员伤亡、财产、占用人责任到诽谤。她曾在一家大型的提供全面诉讼服务的律师事务所工作,从而在专业的保险赔偿答辩领域积累了丰富的答辩技巧。在佳利罗事务所,帕特丽夏致力于用她丰富的知识和经验帮助她的客户达到他们的预期赔偿。

帕特丽夏拥有阿尔伯塔大学理学学士学位和女王大学法学学位。她于2002年取得律师资格。

团队成员

Ashley Veneziale, 法律书记员
416 614 6000 ext. 2056
[email protected]

Heather Sanchez, 法律书记员
 416 614 6000 ext. 2070
[email protected]

請免費聯繫我們

索赔详情

我们一直坚持 ‘不成功,绝不收费!’ 的准则。 请免费咨询我们!

我们团队

Sal Grillo
LL.B., M.A., B.A.
Patricia Sim
LL.B., B.Sc.
Joseph Giuliana
LL.B. B.A. (HONS)
Laura Giuliana
LL.B., B.A.
Stefanie Pereira
J.D., B.A. (HONS)
William M. West
J.D. B.H.Sc.
Moussa Sabzehghabaei
J.D., B.A. (HONS)
Anthony Andreopoulos
J.D., B.A. (HONS)
Rachelle Mitri
J.D., B.A. (HONS)
Alexander Lee
J.D., B.Sc.
Rahul Gandotra
J.D., B.Sc.(HONS)
Clayton Allen
J.D., B.Sc.(HONS)
Michael Ferrante
B.B., 法律顾问
Devika Maharaj
B.A. (HONS), 法律顾问
Maria Makarova
法律顾问
Rinya Odisho
法律顾问
Thomas Surmanski
J.D., LL.B. (HONS), B.A.
Andrew Jia
J.D., B.Sc.(HONS)
Juliano Pichini
J.D., M.Phil., B.A. (HONS)
Zachary Goncalves
J.D., B.A. (HONS)
Laya Grillo
行政人员
Cassandra Rondana
进气管理员
Manu Pezzillo
马诺 B.A. (HONS)

客户见证

和朋友分享