Maria Makarova | Grillo Barristers | Personal Injury Lawyers

Maria Makarova

法律顾问

玛利亚(Maria Makarova)是加拿大法律协会的著名会员。她以优异的成绩毕业于汉堡理工学院的律师助理教育项目。

玛利亚致力于在事故索赔的整个过程中为客户提供有效的指导。玛利亚的目标是为让客户的生活重回正轨确保客户获得必要的医疗支持和最大的补偿。

玛利亚精通英语和俄罗斯语。

团队成员

Camille McKenzie, 法律书记员
416 614 6000 ext. 2009
[email protected]

Irena Dokhikyan, 法律书记员
416 614 6000 ext. 2085
[email protected]

請免費聯繫我們

索赔详情

我们一直坚持 ‘不成功,绝不收费!’ 的准则。 请免费咨询我们!

我们团队

Sal Grillo
LL.B., M.A., B.A.
Patricia Sim
LL.B., B.Sc.
Joseph Giuliana
LL.B. B.A. (HONS)
Laura Giuliana
LL.B., B.A.
Stefanie Pereira
J.D., B.A. (HONS)
William M. West
J.D. B.H.Sc.
Moussa Sabzehghabaei
J.D., B.A. (HONS)
Anthony Andreopoulos
J.D., B.A. (HONS)
Rachelle Mitri
J.D., B.A. (HONS)
Alexander Lee
J.D., B.Sc.
Rahul Gandotra
J.D., B.Sc.(HONS)
Clayton Allen
J.D., B.Sc.(HONS)
Michael Ferrante
B.B., 法律顾问
Devika Maharaj
B.A. (HONS), 法律顾问
Maria Makarova
法律顾问
Rinya Odisho
法律顾问
Thomas Surmanski
J.D., LL.B. (HONS), B.A.
Andrew Jia
J.D., B.Sc.(HONS)
Juliano Pichini
J.D., M.Phil., B.A. (HONS)
Zachary Goncalves
J.D., B.A. (HONS)
Laya Grillo
行政人员
Cassandra Rondana
进气管理员
Manu Pezzillo
马诺 B.A. (HONS)

客户见证

和朋友分享